Archive

Het verduurzamen van gebouwen die onder Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen, blijft achterlopen in vergelijking met andere woningen. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft onlangs een versnellingsagenda voor VvE’s gepresenteerd met zowel nieuwe als bestaande maatregelen om deze situatie aan te pakken.

Ongeveer 1,2 miljoen woningen zijn onderdeel van een VvE, waarbij appartementseigenaren gezamenlijk beslissingen moeten nemen over onderhoud en verduurzaming. Het individuele belang kan echter conflicteren met het collectieve belang, en de diversiteit in VvE-gebouwen wat betreft bouwjaar en type maakt uniforme verduurzamingsmaatregelen moeilijk.

De VvE-versnellingsagenda van De Jonge omvat verschillende maatregelen:

 1. Eenvoudiger Besluitvorming: Vanaf medio 2026 zal een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen voldoende zijn om beslissingen te nemen over verduurzamingsmaatregelen voor VvE’s. Er zal geen opkomst-eis meer vereist zijn voor besluiten over verduurzaming.
 2. Extra Subsidies en Leningen: De verduurzamingssubsidie voor VvE’s wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2024. VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeken die nodig zijn voor besluitvorming, naast subsidie voor procesbegeleiding. Ook wordt er gewerkt aan opleidingen voor procesbegeleiders. De rente voor de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds is al met 1,5% verlaagd vanaf 26 april.
 3. Hulp en Ondersteuning: Er is €25 miljoen gereserveerd in het klimaatpakket van april dit jaar voor hulp en ondersteuning bij verduurzaming van VvE’s. Dit omvat een Duurzame Huizen Route, een verbeterde VvE-pagina op verbeterjehuis.nl, en een landelijk VvE-verduurzamingsloket dat informatie, deskundig advies en cursussen zal bieden.

Onderdeel van de wijziging is ook een subsidie van €100 per parkeerplaats voor laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in VvE’s, hoewel de aanleg hiervan nog uitdagingen met zich meebrengt.

Naast de VvE’s hebben ook individuele consumenten moeite met verduurzamingsprojecten, met geschillen rond zonnepanelen die zijn verdrievoudigd volgens rechtsbijstandsverzekeraar Arag. Duidelijke afspraken en offertes blijven een uitdaging voor consumenten bij verduurzamingsprojecten.

Bron: Vastgoed Actueel

De druk op de huurmarkt in Nederland blijft toenemen, ondanks de inspanningen van de overheid om de situatie te verbeteren. Uit recente gegevens van Pararius blijkt dat de huurprijzen in de vrije sector blijven stijgen, terwijl het aanbod van huurwoningen aanzienlijk is afgenomen. Deze trend zet vooral door in de grote steden van het land, waar de huurmarkt al lange tijd gespannen is.

In het tweede kwartaal van dit jaar werd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven een schokkende daling van 27 procent in het aanbod van huurwoningen waargenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd zijn de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter gestegen met 5 tot bijna 8 procent in deze steden. Vooral in de grote steden wordt de vrije sector huurmarkt steeds krapper en competitiever, waardoor het voor huurders steeds moeilijker wordt om betaalbare en geschikte woningen te vinden.

Jasper de Groot, de directeur van Pararius, merkt op dat deze situatie niet als een verrassing komt. Hij wijst op de reeks maatregelen die de overheid heeft genomen om de woningmarkt te verbeteren, maar die volgens hem een cumulatief effect hebben gehad op het aanbod van huurwoningen. De invoering van de WOZ-cap, die de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs beperkt, heeft ertoe geleid dat veel woningen van de vrije sector naar de sociale sector zijn verplaatst. Dit heeft op zijn beurt vastgoedeigenaren ontmoedigd om huurwoningen op de markt te brengen, wat heeft bijgedragen aan de afname van het beschikbare aanbod.

Deze trend heeft niet alleen gevolgen voor huurders die moeite hebben met het vinden van geschikte woningen, maar ook voor de dynamiek van de huurmarkt zelf. Met stijgende huurprijzen en een afnemend aanbod blijft de druk op huurders hoog, en er wordt aangenomen dat dit de algehele dynamiek van de vastgoedmarkt in Nederland in de komende maanden en jaren zal blijven beïnvloeden.

Bron: RTL Nieuws

Een prominente Canadese vastgoedbelegger, European Residential Reit (Eres), heeft aangekondigd zijn gehele Nederlandse woningportefeuille van 6900 appartementen en rijtjeshuizen te koop aan te bieden. Volgens CEO Mark Kenney worden de Nederlandse overheidsmaatregelen voor huurprijsregulering als een van de belangrijkste redenen genoemd voor deze strategische zet.

Het Financieele Dagblad meldt dat Eres, een dochteronderneming van Canadian Apartment Properties Reit (Capreit), genoodzaakt is tot deze actie vanwege ongunstige rentecondities, de complexere verhuurmarkt door regelgeving in Nederland en fiscale maatregelen die het land minder aantrekkelijk hebben gemaakt voor beleggingen. Het FD rapporteerde eerder dat ongeveer een kwart van Eres’ vastgoed in Nederland zal vallen onder de nieuwe huurregels, waardoor de huren verlaagd moeten worden. Momenteel bestaat ongeveer een derde van de portefeuille al uit sociale huurwoningen.

Met de opbrengst van de verkoop wil Eres zich gaan richten op de Canadese nieuwbouw woningmarkt. Hoewel de CEO opmerkt dat Nederland niet uniek is met huurregulering, benadrukt hij dat deze maatregelen een “ongelukkige beslissing” zijn voor beleggers wereldwijd, aangezien zij steeds meer hinder ondervinden van vergelijkbare regelgevingen.

De verkoop van deze 6900 woningen belooft de grootste vastgoeddeal in Nederland van de afgelopen jaren te worden. Desondanks roept de huidige marktomstandigheden de vraag op of dit het meest gunstige moment is voor een dergelijke transactie. Sinds de stijging van de rente op de kapitaalmarkten zijn er nauwelijks grote aan- en verkopen van vastgoed geweest en is de waarde van veel vastgoed gedaald. Bovendien betalen beleggers bij aankoop een overdrachtsbelasting van 10,4%. De verkoopplannen van Eres bevestigen echter wel de voortdurende kritiek van verhuurders dat de voorgestelde huurreguleringsplannen van minister De Jonge averechts zullen werken.

Bron: Het Financieele Dagblad

De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, en de koepel van woningcorporaties Aedes zijn hevig teleurgesteld in het kabinet vanwege de voorgestelde bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil de opbrengsten van de bezuinigingen gebruiken om de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten te financieren, waaronder de Wet Betaalbare Huur. Dit besluit valt niet te rechtvaardigen, volgens de Woonbond en Aedes. Het is ironisch dat juist de mensen met de laagste inkomens moeten opdraaien voor deze bezuiniging, vooral in deze moeilijke tijd.

Zowel Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, als Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, uiten hun verontwaardiging over de geplande maatregel. Van Rijn benadrukt dat het geld dat nodig is voor de Wet Betaalbare Huur nu wordt weggehaald bij degenen die het al moeilijk hebben. Winkels voegt hieraan toe dat deze bezuiniging een steeds grotere groep huurders afhankelijk zal maken van de voedselbank.

Hoewel het om relatief kleine bedragen gaat, enkele euro’s tot tientjes per maand, is dit juist een aanzienlijk bedrag voor de mensen die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De voorgestelde bezuinigingsmaatregel, vermeld in de Voorjaarsnota, wordt verwacht vanaf 2025 van kracht te worden. Het plan omvat een geleidelijke verlaging van de huurtoeslagverhoging van bijna 17 euro, die eerder dit jaar door het kabinet werd doorgevoerd.

De Woonbond en Aedes waren aanvankelijk verheugd over de verhoging van de huurtoeslag van 17 euro per maand voor huurders met lage inkomens. Echter, de dreigende teruggave van deze verhoging vanaf 2025 heeft ertoe geleid dat beide organisaties de politiek aansporen om in te grijpen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de armste huurders moeten opdraaien voor de uitvoeringskosten van wetten die juist bedoeld zijn om het wonen in Nederland weer betaalbaar te maken. De Woonbond en Aedes zullen zich inzetten om de politici te overtuigen dat deze bezuiniging onacceptabel is. 

Bron: RTL Nieuws

Nieuwe regels voor de huurmarkt in Nederland dreigen het aantal particuliere studentenwoningen te verminderen, zo waarschuwt Studenten Voor Leiden (SVL). De recente wijzigingen in de fiscale regelgeving voor particuliere huurwoningen maakt het voor verhuurders minder aantrekkelijk om hun panden te verhuren. Hierdoor hebben landelijk steeds meer verhuurders hun woningen verkocht. 

De verkoopgolf treft vooral studentenwoningen die in particulier beheer zijn. Hierdoor dreigen vooral de studentenhuizen die in beheer zijn van studentenverenigingen en stichtingen van reünisten over te blijven. SVL waarschuwt dat dit onwenselijk is en dat de stad Leiden actie moet ondernemen om het verdwijnen van studentenkamers te voorkomen. SVL stelt voor om de verkoop en het aanbod van particuliere kamers te monitoren en roept op tot betere regulering van de particuliere huursector.

In Utrecht wil de gemeente de komende jaren meer studentenwoningen realiseren, omdat de stad momenteel zo’n 5.300 studentenwoningen tekort komt. Om de bouw van gemeenschappelijke studentenwoningen gemakkelijker te maken, gaat de gemeente de grondprijs voor onzelfstandige woningen verlagen. De maatregel maakt deel uit van een ‘actieplan studentenhuisvesting’ van de gemeente Utrecht. Studentenhuisvester SSH kan door de verlaging van de grondprijs meer studentenkamers bouwen met gemeenschappelijke woon- en badkamers.

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de toestroom van internationale studenten naar Nederland afremmen. Volgens Dijkgraaf neemt het aantal internationale studenten sterk toe en dit leidt tot problemen. Op universiteiten bestaat momenteel 40% van de eerstejaars uit het buitenland, in 2015 was dat nog 28%. Dijkgraaf wil het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt, in de toekomst beter kunnen beheersen.

Bron: Vastgoed Actueel

Overheid: Woningbouw moet sneller kunnen

Het proces van het bouwen van woningen, van begin tot eind, duurt tegenwoordig gemiddeld 10 jaar. Minister De Jonge is van mening dat deze woningbouwontwikkeling korter en sneller kan zijn. Voor dit doel heeft hij een ‘Plan van Aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’ opgesteld, dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het tempo van verschillende procedures is vaak het probleem. Normaal gesproken bestaan ontwerpprocessen uit tal van stappen, van ontwerpen en onderzoeken tot aan gesprekken met omwonenden en juridische procedures. Door deze verschillende taken stap voor stap uit te voeren, komen er in iedere stap nieuwe eisen en wensen op tafel waarmee rekening moet worden gehouden. Hierdoor duurt het traject langer dan nodig.

Minister De Jonge heeft daarom een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij de verschillende processen gelijktijdig worden uitgevoerd. Hierin ligt een nadruk op het stimuleren van efficiëntie, draagvlak, innovatie en standaardisatie. Vijf projecten worden als proef ingezet om kennis en ervaring op te doen die doorontwikkeld kan worden naar andere projecten. Als deze nieuwe methode goed gaat werken, kan de gemiddelde ontwikkeltijd drastisch verkort worden, tot wel jaren. 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Uit het jaarbericht van de Amsterdamse federatie van Woningcorporaties blijkt dat woningzoekenden die vorig jaar Woningnet een sociale huurwoning in de stad vonden, een gemiddelde inschrijftijd van dertien jaar heeft.

In 2021 verhuurde de woningcorporaties meer woningen dan voorgaande jaren. Voorheen kwam het neer op 7.500 woningen. In 2021 steeg dit tot boven de 8.000 sociale huurwoningen. Studenten zijn hier niet bij meegerekend. 

AFWC-directeur Anne-jo Visser stelt dat de corporaties er zijn voor de mensen met een laag inkomen. Zij hebben het niet altijd makkelijk. Zij ondervinden de gevolgen van de snelle stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Meer dan ooit is het belangrijk om ons inspannen voor betaalbare huren en verbetering van woningkwaliteit. 

Bron: NU.nl

1 juli 2022

Singles koppelen tegen woningnood

Woon je alleen en ben je single? Dan wil woningcorporatie Staedion in Den Haag hier wat aan doen. Zij willen singles koppelen om zo aandacht te vragen voor het woningtekort. De gedachten erachter zijn dat wanneer twee alleenwonende mensen samen gaan doen, komt er een woning vrij voor iemand anders. 

Het viel de woningcorporatie namelijk op dat veel alleenstaanden een huis huren. Het idee is geboren om vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde aan elkaar te koppelen zodat een van de huizen vrij zou komen. 

Met deze gedachten wil de corporatie aandacht vragen voor de woningmarkt en vooral de krapte. Ook hopen ze mensen hiermee blij te maken. Sinds begin april kan je je aanmelden in de zoektocht. Of het daadwerkelijk de woningmarkt gaat oplossen, is lastig te zeggen maar het gaat voornamelijk om de doorstroom te verbeteren. 

Bron: RTL Nieuws

5 april 2022

Het gebeurt steeds meer, ouders die hun kinderen een flink bedrag storten voor het kopen van een woning. Vanaf volgend jaar zou het bedrag dat belastingvrij geschonken kan worden wel fors verlaagd worden. 

Jubelton, zo wordt het ook wel genoemd. Het gaat over het belastingvoordeel voor wie iemand anders een geldbedrag wil schenken voor een grote kostenpost die te maken heeft met het kopen van een woning of voor het verbouwen. Dit gebeurt voornamelijk bij ouders die hun kinderen willen helpen bij het kopen van een huis. Deze regeling is geldig voor mensen in de leeftijd 18 t/m 40 jaar.

Tot 106.671 euro mag geschonken worden zonder daar schenkbelasting over hoeven te betalen. Voor iedere euro boven dit bedrag geldt een tarief van minimaal 10 procent. Het wordt met de nieuwe regeling lastiger om meer te bieden voor een droomhuis. 

Er is ook kritiek op de jubelton. Het zou starters op de huizenmarkt geen gelijke kansen geven omdat niet iedereen vermogende ouders heeft. Daarbij zorgen de vermogende ouders ook nog dat de huizenprijzen steeds verder worden opgestuwd.

Het afschaffen van het belastingvoordeel maakt niet alleen het speelveld op de huizenmarkt gelijker, het levert ook de schatkist geld op.  Als de afschaffing een feit is in 2024, levert dat 8 miljoen euro aan extra belastinginkomsten op.

Bron: RTL Nieuws

2 maart 2022

Meer gemeenten weren beleggers

In meer dan 130 gemeenten is het verboden om als belegger een nieuwbouwhuis te kopen om vervolgens het direct weer door te verhuren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. 

Er zijn veel gemeenten die al werken aan een opkoopbescherming tegen beleggers. In het onderzoek kwam naar voren dat van de 352 gemeenten 222 dit verbond hebben. Daarnaast zijn er ook nog veel gemeentes mee bezig om dit te realiseren. 

Deze regels moeten helpen om beleggers op de woningmarkt tegen te werken. Het zou juist particulieren beschermen omdat zij niet zijn opgewassen tegen beleggers. Die kopen met veel gemak namelijk een huis in tegenstelling tot particulieren. 

Bron: RTL Nieuws

19 november 2021

Close

EXPATS LEIDEN

Vul dit formulier in en wij nemen dezelfde dag nog contact met u op!

 • [contact-form-7 id="129" title="popup"]
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close